Expert na
financie.com

Úverová analýza

OSOBNÉ ÚDAJE
ŽIADATEĽ
PARTNER/SPOLUDLŽNÍK
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Vzdelanie:
Vyživované deti:
Rodinný stav:
Číslo bankového účtu /IBAN/


OSOBNÉ ÚDAJE
ŽIADATEĽ
PARTNER/SPOLUDLŽNÍK
Zamestnávateľ: (názov + sídlo / IČO)
Povolanie:
Zamestnaný od: (dd.mm.rrrr)
Na dobu (určitú, neurčitú, skúšobnú dobu)
Príjem do banky na účet alebo v hotovosti? (aká banka, ako dlho):
Čistý príjem: (u živnostníka: základ dane / daň / ročný obrat)


NEHNUTEĽNOSŤ
Rodinný dom alebo byt:
Lokalita:
Vlastník / vlastníci
Predpokladaná hodnota nehnuteľnosti:
Hodnota znaleckého posudku:
Ťarchy / exekúcie:
Možnosť dočasného založenia inej nehnuteľnosti:
Kúpna cena / vlastné zdroje:


ÚVERY (UVIESŤ BANKOVÉ, NEBANKOVÉ ÚVERY, LEASINGY A STAVEBNÉ SPORITEĽNE, SPLÁTKOVÉ OPERÁCIE)
banka/spoločnosť:
čerpaná suma:
úr.s.:
splátka:
zostatok:
fixácia:
splatnosť:
  Žiadali ste o úver posledných 12 mesiacov?
  Máte alebo ste mali upomienky kvôli omeškaným splátkam úveru?

Sumár poznámky

Napíšte NÁm

Kontakt

Realitná kancelária All4Life Bratislavská 130/A (budova Kolonáda)
Piešťany 921 01

+421 903 476 290
info@allforlife.sk