Tieto všeobecné podmienky používania sú jedinými a úplnými podmienkami použitia portálu www.expertnafinancie.com umiestneného na internetovej doméne www.expertnafinancie.com (ďalej len „portál“).

1 Prevádzkovateľ portálu

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť H.A.R.R.I., s.r.o. so sídlom Robotnícka 3214/17, 921 01 Piešťany, IČO: 47 229 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 32061/T (ďalej aj „Prevádzkovateľ“).

2 Prevádzkovateľ iFrame

Prevádzkovateľom iFrame umiestneného na portáli je spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava., IČO: 44 068 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 51334/B (ďalej „Prevádzkovateľ iFrame“). Všetky práva vyhradené.

3 Používanie portálu

Portál slúži používateľom na informačnú kalkuláciu ceny  poistného, porovnanie poistného krytia a sprostredkovanie uzatvorenia poistnej zmluvy prostredníctvom iFrame prevádzkovaného spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o. a na získanie informácií z oblasti finančného sprostredkovania a finančných produktov a služieb.

Pokiaľ sa rozhodnete pre sprostredkovane vášho poistenia využiť portál, uzatvárate ako používateľ (spotrebiteľ) s Prevádzkovateľom zmluvu o jeho používaní, pričom právne vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom sa riadia týmito všeobecnými podmienkami užívania portálu a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, predovšetkým:

 • Zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a
 • Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

4 Činnosť finančného sprostredkovania

Finančné služby na diaľku sú sprostredkované nasledovnými osobami:

A Podriadený finančný agent

Prevádzka portálu je zabezpečovaná Prevádzkovateľom, ktorý je podriadeným finančným agentom registrovaným Národnou bankou Slovenska, v registri podriadených finančných agentov, RegFAP: 225364, pre sektory 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

B Samostatný finančný agent

Činnosť Prevádzkovateľa je činnosťou podriadeného finančného agenta vykonávanou na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o., ktorá je samostatným finančným agentom a je registrovaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 079313.

5 Práva k obsahu uvedenému na portáli

Obsah portálu vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov, odporučení používateľom portálu www.expertnafinancie.com je chránený autorským právom.

Držiteľom majetkových práv autora k portálu a príslušným grafickým zobrazeniam týchto stránok (súčastí portálu), ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu je výlučne Prevádzkovateľ.

6 Aktuálnosť dát a informácií uvedených na portáli

Všetky informácie a obsah portálu sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa.

Vzhľadom na skutočnosť, že Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou pri uzatvorení sprostredkovaných poistných zmlúv, Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny poistných sadzieb, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na portáli môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

7 Záverečné ustanovenia

Portál má predovšetkým informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu plniť z akéhokoľvek dôvodu, Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi portálu za akékoľvek  hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany poisťovne.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.

Kliknutím obzvlášť na logá alebo internetovú adresu poisťovne, prípadne iné odkazy, uvedené na portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál Prevádzkovateľa, nie sú stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, či informácie v nich uvedené.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu sú platné a účinné ich zverejnením na www.expertnafinancie.com

V Piešťanoch, dňa 23.09.2019

H.A.R.R.I., s.r.o.

Obchodné podmienky portálu EXPERTNAFINANCIE.COM vo vzťahu k funkcionalite online uzatvárania poistných zmlúv

Pred akýmkoľvek použitím internetového portálu EXPERTNAFINANCIE.COM si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky používania portálu EXPERTNAFINANCIE.COM. V prípade, ak nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením obsiahnutým v týchto obchodných podmienkach, nemôžeme Vám poskytnúť naše služby. Akýmkoľvek zotrvaním na portáli EXPERTNAFINANCIE.COM a použitím tohto portálu vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre Vás ako používateľa portálu EXPERTNAFINANCIE.COM právne záväzné.

Portál EXPERTNAFINANCIE.COM  je prevádzkovaný spoločnosťou H.A.R.R.I., s.r.o., so sídlom Robotnícka 3214/17, 921 01 Piešťany, IČO: 47 229 624,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č.32061/T.

Funkcionalita portálu EXPERTNAFINANCIE.COM ako miesta pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančných služieb je zabezpečovaná vložením Inline Frame upravenej verzie portálu GAMP.SK prevádzkovaného spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o., Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 44068000 na portál EXPERTNAFINANCIE.COM. Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, držiteľom autorských práv k Inline Frame (ďalej len „IF“) a k informáciám a materiálom v IF uvedeným a k ich usporiadaniu je spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. Celý obsah portálu aj IF je chránený autorským právom.

(1) Samostatný finančný agent

Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. je registrovaná ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 79313.

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska s číslom ODT-12458/2013 zo dňa 11.11.2013 v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia.

(2) Podriadený finančný agent

Spoločnosť H.A.R.R.I., s.r.o., so sídlom Robotnícka 3214/17, 921 01 Piešťany, IČO: 47 229 624,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č.32061/T  je podriadeným finančným agentom spoločnosti Umbrella Group, s.r.o., prevádzkou portálu EXPERTNAFINANCIE.COM vykonáva finančné sprostredkovanie pre spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. a jej zmluvných partnerov, ktorými sú finančné inštitúcie (ďalej len „FI“).

(3) Uzatvorenie poistnej zmluvy

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi Zákonom 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne, ktorej produkt si používate portálu EXPERTNAFINANCIE.COM dojednal, ako aj Obchodnými podmienkami uvedenými na portáli EXPERTNAFINANCIE.COM.

(4) Aktuálnosť dát a informácií uvedených na portáli

EXPERTNAFINANCIE.COM poskytuje maximálnu možnú presnosť dát a informácií.  Umbrella Group, s.r.o. ani H.A.R.R.I., s.r.o. neručia a nenesú zodpovednosť za zmeny poistných sadzieb,  poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne  včas neinformovali a rovnako neručia za poistné sadzby,  poistné podmienky a obchodné podmienky, ktoré nie sú súčasťou  dojednávaných poistných produktov príslušnej poisťovne,  rovnako neručia a nenesú zodpovednosť za zmeny v ponuke poistných  produktov danej poisťovne  dojednávaných prostredníctvom EXPERTNAFINANCIE.COM nezačlenených do ponuky na EXPERTNAFINANCIE.COM z dôvodov technických alebo časových.

V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, Umbrella Group, s.r.o. a/alebo H.A.R.R.I., s.r.o.  alebo ich partnerská poisťovňa  si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti používateľa portálu EXPERTNAFINANCIE.COM informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne; v prípade, že používateľ portálu EXPERTNAFINANCIE.COM nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, Umbrella Group, s.r.o. a/alebo H.A.R.R.I., s.r.o.  alebo ich partnerská poisťovňa  budú postupovať v súlade so zákonmi SR a všeobecnými poistnými podmienkami.

Používateľ portálu EXPERTNAFINANCIE.COM je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy s príslušnou poisťovňou oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne.

(5) Platba poistného

Pokiaľ pri danom produkte nie je výslovne uvedené na portáli EXPERTNAFINANCIE.COM inak, Umbrella Group, s.r.o. a H.A.R.R.I., s.r.o. vyhlasujú, že žiadny používateľ tohto Portálu neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie priamo Umbrella Group, s.r.o. ani H.A.R.R.I., s.r.o.. Používateľ zásadne platí poistné priamo danej poisťovni, ktorej produkt si dojednáva. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník Umbrella Group, s.r.o. a/alebo H.A.R.R.I., s.r.o. nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek používateľa poistné, ani žiadne iné finančné prostriedky.

(6) Pravdivosť poskytnutých informácií klientom

Používateľ portálu EXPERTNAFINANCIE.COM je zodpovedný za pravdivosť, úplnosť a vecnú správnosť údajov a informácií, ktoré uviedol na tomto portáli EXPERTNAFINANCIE.COM  s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu. Ak používateľ pri vypĺňaní údajov alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne zamlčí rozhodujúcu skutočnosť, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním používateľa Umbrella Group, s.r.o. a/alebo H.A.R.R.I., s.r.o. a/alebo príslušnej poisťovni vzniknú.

(7) Uzatváranie zmlúv na diaľku (online)

Používateľ portálu EXPERTNAFINANCIE.COM má možnosť využiť uzatvorenie zmluvy na diaľku (online). V tomto prípade používateľ obdrží návrh poistnej zmluvy vo formáte .pdf (okrem iného zaslaný na používateľom uvedenú e-mailovú adresu). Takýto návrh zmluvy sa v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne a v zmysle Občianskeho zákonníka považuje za prijatý len momentom zaplatenia (resp. pripísania) poistného na účet poisťovne. Ak poistné nie je zaplatené do termínu uvedeného v návrhu zmluvy, považuje sa návrh zmluvy za neprijatý a poisťovňa nie je týmto návrhom zmluvy viazaná. Poistné sa považuje za zaplatené momentom pripísania finančných prostriedkov na účet príslušnej poisťovne, pokiaľ vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne nie je uvedené inak. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené.

Používateľ portálu EXPERTNAFINANCIE.COM vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa Zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(8) Zrušenie žiadosti o poistenie

V prípade výberu zaslania poistnej zmluvy poštou je používateľ oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy a jej zaslaní) používateľ môže vypovedať zmluvu v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a právnymi predpismi.

(9) Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľov je dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti Umbrella Group, s.r.o. (ďalej len „UG“) pri prevádzke portálu EXPERTNAFINANCIE.COM ( používatelia sú dotknutými osobami v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „nariadenie” v príslušnom gramatickom tvare)).

H.A.R.R.I., s.r.o. je z pohľadu režimu ochrany osobných údajov v postavení sprostredkovateľa „UG“.

UG spracúva osobné údaje používateľa od okamihu začatia vypĺňania formulára potrebného pre vytvorenie návrhu zmluvy o finančnej službe.

UG spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s nariadením a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

UG spracúva osobné údaje používateľa na základe viacerých právnych základov.

Z pohľadu nariadenia je UG v pozícii prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, a to vždy podľa účelu spracovania osobných údajov.

UG spracúva osobné údaje používateľa výlučne počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov.

Všetky údaje, ktoré používateľ portálu UG poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.

UG zabezpečuje ochranu dát a osobných údajov používateľa portálu použitím postupov podľa bezpečnostnej dokumentácie UG, prípadne osôb, pre ktoré osobné údaje spracúva.

UG chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia, medzinárodným bezpečnostným certifikátom od spoločnosti COMODO CA Limited.

UG spracúva osobné údaje za účelom:

 1. uzatvorenia zmlúv o finančnej službe,
 2. finančného sprostredkovania a plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 186/2009 Z.z.,
 3. optimalizácie užívateľského rozhrania internetového portálu EXPERTNAFINANCIE.COM a GAMP.SK

Ad a) Osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe UG spracúva v postavení sprostredkovateľa pre prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov, ktorými sú finančné inštitúcie na účely uzatvorenia zmluvy.

UG spracúva najmä tieto osobné údaje používateľa:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Trvanie spracúvania je určené prevádzkovateľom (finančnou inštitúciou).

Právny základ spracúvania predstavujú zmluva o finančnej službe, nariadenie a zákony 39/2015 Z.z. a 186/2009 Z.z.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak používateľ osobné údaje neposkytne, UG nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Ad b) Osobné údaje potrebné pre účel výkonu činnosti finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. UG spracúva v postavení prevádzkovateľa.

UG spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Trvanie spracúvania: v zákonnej lehote podľa zákona č. 186/2009 Z.z. (najmenej 10 rokov od platnosti sprostredkovanej zmluvy o finančnej službe).

Právny základ spracúvania: nariadenie a osobitný zákon (č. 186/2009 Z.z.).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnom produkte a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak používateľ osobné údaje neposkytne, UG nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Ad c) Osobné údaje potrebné pre účel optimalizácie používateľského rozhrania internetovej aplikácie EXPERTNAFINANCIE.COM a GAMP.SK. UG spracúva v postavení prevádzkovateľa.

UG spracúva osobné údaje používateľov portálu na účely optimalizácie používateľského rozhrania internetovej aplikácie EXPERTNAFINANCIE.COM a GAMP.SK

UG spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Trvanie spracúvania: po dobu činnosti UG.

Právny základ spracúvania: nariadenie (oprávnený záujem UG), na základe posúdenia možného očakávania používateľa, že spracúvanie na účel uvedený v tomto bode prebehne). Oprávnený záujem UG na spracovaní osobných údajov používateľa spočíva v potrebe optimalizácie užívateľskej skúsenosti používateľov portálov EXPERTNAFINANCIE.COM a GAMP.SK, za účelom lepšieho a efektívnejšieho dodania služieb pre súčasných a budúcich používateľov.

UG využíva na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľov, ktorý pre neho vykonávajú servisné služby (účtovné služby, analytická evidencia a podobne). Sprostredkovatelia vykonávajú svoju činnosť na základe sprostredkovateľských zmlúv pri splnení podmienok podľa článku 28 nariadenia.

Osobné údaje používateľov pre UG spracúvajú tiež podriadení finanční agenti, ktorí majú s UG uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu podľa článku 28 nariadenia.

Používateľ má právo:

požadovať od UG prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého UG získala osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

UG poskytne používateľovi jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa o používateľovi spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré používateľ požiada, môže UG účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak používateľ požiada elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ používateľ nepožiada o iný spôsob.

na opravu osobných údajov:

UG bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť používateľa alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú používateľa, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia používateľa.

na vymazanie osobných údajov:

UG vymaže osobné údaje o používateľovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • používateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému UG podlieha.

UG nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

na obmedzenie spracúvania:

Používateľ má právo na to, aby UG obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • používateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho UG overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a používateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • UG už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Používateľa, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania UG informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

na prenosnosť údajov:

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol UG, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

namietať:

Používateľ má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe nariadenia. V prípade ak dotknutá osoba namieta, Umbrella Group, s.r.o. ďalej nespracúva osobné údaje, pokiaľ nevie preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami používateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Keďže EXPERTNAFINANCIE.COM  je sprostredkovateľom UG, vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na UG alebo zodpovednú osobu UG prostredníctvom zodpovednaosoba@umbrellagroup.sk. UG poskytne používateľovi informácie o postupe vo veciach žiadosti používateľa bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. UG informuje používateľa písomne, ak používateľ nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.

Používateľ je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.

(10) Záverečné ustanovenia

Portál EXPERTNAFINANCIE.COM má informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu EXPERTNAFINANCIE.COM plniť z akéhokoľvek dôvodu, Umbrella Group, s.r.o. ani H.A.R.R.I., s.r.o.  nezodpovedajú používateľovi portálu EXPERTNAFINANCIE.COM za akékoľvek hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany poisťovne.

Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Umbrella Group, s.r.o. ani H.A.R.R.I., s.r.o., ktorí nenesú zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

Umbrella Group, s.r.o. ani H.A.R.R.I., s.r.o.  nezodpovedajú za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto stránkach.

Umbrella Group, s.r.o. ani H.A.R.R.I., s.r.o.  rovnako nezodpovedajú za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov z portálu EXPERTNAFINANCIE.COM.

Umbrella Group, s.r.o. a H.A.R.R.I., s.r.o. si vyhradzujú právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.

UG nezodpovedá za obsah nachádzajúci sa mimo IF umiestnený na portáli EXPERTNAFINANCIE.COM.